main
Головна

BAS ERP

BAS ERP є інноваційним рішенням для побудови комплексних інформаційних систем управління діяльністю багатопрофільних підприємств. Рішення розроблено з урахуванням кращих практик автоматизації великого та середнього бізнесу і враховує специфіку обліку в Україні. Особливу увагу під час розробки було приділено реалізації функціональних можливостей, затребуваних великими підприємствами різних напрямків діяльності, зокрема з технічно складним виробництвом.

Переваги користування BAS ERP

 • Управління підприємством в режимі реального часу;
 • Оперативний контроль фінансового стану підприємства;
 • Отримання наочної аналітичної звітності;
 • Оптимізація процесів виробництва;
 • Просте та зручне відстеження КРІ;
 • Підвищення ефективності роботи комерційних і логістичних служб;
 • Організація роботи в єдиному інформаційному просторі.
Переваги
benefits

Які результати ви можете отримати із BAS ERP?

Нижче наведені середні показники результативності після впровадження програми BAS ERP на підприємстві.

Запаси і виробництво

 • Зниження виробничих витрат на 10%;
 • Розраховуйте собівартість в 4 рази швидше;
 • Зниження собівартості продукції, що випускається на 7%;
 • Зниження обсягів матеріальних запасів на 20%;
 • Скорочення витрат на матеріальні ресурси на 9%;
 • Збільшення обсягу продукції, що випускається на 26%;
 • Зростання продуктивності праці у виробництві на 13%.

Оборотні кошти

 • Зростання оборотності складських запасів на 23%;
 • Скорочення дебіторської заборгованності на 15%.

Ефективність та оперативність

 • Прискорення обробки замовлень на 94%;
 • Скорочення термінів виконання замовлень на 26%;
 • Скорочення операційних і адміністративних витрат на 20%;
 • Зростання прибутку на 13%.

Трудовитрати і звітність

 • Скорочення трудовитрат в різних підрозділах на 35%;
 • Прискорення отримання управлінської звітності в 3.1 рази;
 • Прискорення підготовки регламентованої звітності в 3.2 рази.
Переваги

Вартість програми BAS ERP

BAS ERP
180 000 ₴
 • Клієнтська ліцензія на 1 р.м. (BAS) - 3 300 ₴
 • Клієнтська ліцензія на 5 р.м. (BAS) - 11 610 ₴
 • Клієнтська ліцензія на 10 р.м. (BAS) - 22 290 ₴
 • Клієнтська ліцензія на 20 р.м. (BAS) - 42 360 ₴
 • Клієнтська ліцензія на 50 р.м. (BAS) - 100 500 ₴
 • Клієнтська ліцензія на 100 р.м. (BAS) - 183 600 ₴
 • Клієнтська ліцензія на 300 р.м. (BAS) - 546 000 ₴
 • Клієнтська ліцензія на 500 р.м. (BAS) - 906 000 ₴
 • Ліцензія для дочірніх підприємств і філій (BAS ERP) - 54 000 ₴
Усі ліцензі на програмні продукти BAS знаходяться за цим посиланням.
Вартість
price

Функціонал BAS ERP

Нижче наведено опис редакції 2.1 "BAS ERP"
Управління фінансами
В підсистемі Управління фінансами реалізована функціональність заявок на витрачання грошових коштів, контролюється виконання платежів за заявками.
Ключові переваги підсистеми:
 • Облік кредитів, депозитів і позик
 • Еквайринг (платіжні картки)
 • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря
 • Розширені можливості управління поточними платежами
 • Маршрути узгодження заявок
 • Гнучкі інструменти для формування платіжних документів на майбутні дати.
 • Інвентаризація кас і банківських рахунків
 • Аналітична звітність з руху грошових коштів
 • План рахунків міжнародного фінансового обліку, що налаштовується
 • Трансляція операцій у підсистему МСФЗ за даними оперативного та регламентованого обліку
 • Відкладене відображення проводок в обліку
 • Створення документів за типовими операціями
 • "Аудиторський слід" даних
 • Генератор фінансових звітів, у т.ч. для формування звітності за міжнародними стандартами способами трансляції операцій та трансформації звітності
Бюджетування
В рішенні реалізовано управління процесом бюджетування. В то й же час у системі використовується інтуїтивно зрозуміле налаштування структури бюджетів за рахунок використання "табличної моделі бюджетування".
Ключові переваги підсистеми:
 • Налаштування видів бюджетів і розширена аналітика
 • Моделювання сценаріїв
 • Управління бюджетним процесом
 • Підтримка декількох валют
 • Табличні форми введення і коригування
 • Економічний прогноз
 • Аналіз досягнення планових показників
 • Складання зведеної звітності за результатами моніторингу
 • Розширений фінансовий аналіз
Планування ресурсів
Планування допомагає організувати ефективну роботу підприємства, дає змогу системно управляти взаємопов'язаними елементами: збутом, виробництвом та закупівлями.
Ключові переваги підсистеми:
 • Можливість робити взаємопов'язані плани продажу, виробництва, закупівель, збирання (розбирання), з допомогою цих планів координувати діяльність підрозділів
 • Формувати плани з різними горизонтами та періодами планування
 • Розраховувати детальні плани з урахуванням укрупнених планів. Наприклад, розбити місячний план на тижні
 • Використовувати різні дані для формування планів: із системи та зовнішні. Наприклад, накопичену в базі статистику з продажу, виробництва чи закупівлі; замовлення клієнтів; завантажувати та вивантажувати Excel-файли
 • Налаштовувати різноманітні формули розрахунку планів
 • Моделювати різні сценарії розвитку подій. Наприклад: Оптимістичний, Реалістичний і Песимістичний сценарії. В межах кожного сценарію формувати свої плани продажу, виробництва та закупівель. Назва сценарію та набір планів усередині сценарію можуть бути будь-якими
 • Коригувати плани
 • Організовувати процес затвердження планів за допомогою статусів та версій планів
 • Формувати замовлення постачальнику/на виробництво/на складання (розбирання)/на передачу у виробництво за планами закупівель/виробництва/складання (розбирання)
Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства
В рішенні реалізовані нові можливості для побудови ієрархічної моделі цілей і цільових показників, включені інструменти для їх моніторингу, включаючи розширений аналіз і доступ з мобільних пристроїв.
Основні інновації рішення і ключові переваги:
 • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників
 • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння
 • Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних
 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності
 • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів
 • Доступ з мобільного пристрою (планшет, смартфон)
Регламентований облік
"BAS ERP" містить весь необхідний інструментарій для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, зокрема підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності в організації.
Ключові переваги підсистеми:
 • Можливість гнучкого налаштування користувачем правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку
 • Облік фактів господарської діяльності може виконуватись з відкладеним проведенням та з контролем актуальності відображення
 • Оперативний контроль формування проводок для довільного документа
 • Автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження
 • Контроль повноти і правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання
Управління персоналом і розрахунок заробітної плати
Підсистема призначена для організації роботи служб компанії, зайнятих управлінням людськими ресурсами, комплексної автоматизації процесів, що забезпечують підтримку кадрової політики підприємства з урахуванням всіх вимог чинного законодавства.
Ключові переваги підсистеми:
 • Аналіз ефективності управління персоналом
 • Розрахунок зарплати за даними виробітку співробітників
 • Комплекс розрахунків з персоналом
 • Гнучкі можливості відображення зарплати у фінансовому та регламентованому обліку
 • Можливість введення необмеженої кількості показників, довільні формули
 • Аналіз фонду оплати праці
 • Розрахунок і нарахування резерву відпусток
 • Широкі можливості регламентованого розрахунку зарплати
Управління виробництвом
В програмі розроблена повністю нова підсистема управління виробництвом. Реалізовано новий підхід до управління процесами, який дозволяє мінімізувати залежність якості планування від точності нормативних даних. Це означає, що, навіть не маючи точних нормативів часу для всіх виробничих операцій, можна сформувати виконані плани.
Ключові переваги підсистеми:
 • Візуалізація структури виробу
 • Опис виробничих процесів виготовлення виробів (ресурсні специфікації)
 • Управління деталізацією опису необхідних для виробництва ресурсів (маршрутні карти)
 • Параметричне забезпечення потреби в номенклатурі
 • Два рівня планування виробництва: головний і локальний диспетчер
 • Інтервальне планування та "Барабан – Буфер – Мотузка"
 • Планування по "вузьких" місцях виробництва
 • Поопераційне планування
 • Зниження залежності якості планування від точності нормативних даних
 • Управління пріоритетом замовлень на виробництво (VIP замовлення)
 • Оцінка доступності обладнання і матеріальних ресурсів усередині інтервалу
 • Розширений контроль забезпечення виробництва ресурсами
 • Облік часу транспортування і простеження ТМЦ
 • Прогнозування перебігу виробничого процесу
 • Диспетчеризація виробництва на міжцеховому і внутрішньоцеховому рівнях
 • Гнучке перепланування
 • Розширений облік виробітку співробітників
Управління витратами і розрахунок собівартості
Програма дозволяє організувати контроль за матеріальними потоками і споживанням ресурсів, що забезпечують виробничу, управлінську та комерційну діяльність підприємства. Облік витрат і розрахунок собівартості продукції виконується на основі даних оперативного обліку.
Основні інновації рішення в підсистемі:
 • Роздільний облік витрат за видами діяльності
 • Відокремлений облік собівартості за замовленнями
 • Розподіл витрат за напрямками діяльності
 • Надання даних про структуру собівартості випуску до первинних витрат
 • Покращений майстер закриття місяця
Організація ремонтів
Підсистема дозволяє вести довідник об'єктів ремонту, класифікувати їх за ознаками спільності складу паспортних характеристик, показників напрацювання, видів ремонту, режимів експлуатації. Відстежується стан об'єктів ремонту, а також приналежність і розташування. Об'єкти ремонту можуть бути вкладеними або вузлами інших об'єктів ремонту.
Ключові переваги підсистеми:
 • Облік та ієрархічна класифікація об'єктів, що знаходяться в експлуатації
 • Моніторинг стану об'єктів експлуатації
 • Управління по видах ремонтів
 • Організація і проведення планових та позапланових ремонтних заходів
 • Єдина система забезпечення ресурсних потреб ремонтної та виробничої діяльності
 • Формування повної вартості володіння об'єктами експлуатації
Управління продажами
У підсистемі реалізовані комерційні пропозиції, що дозволяють фіксувати історію переговорів з клієнтом для визначення складу та умов продажів. Істотно розвинена функціональність замовлення як "центру управління" усіма подальшими діями з його обробки. Введено статуси замовлення ("не підтверджений", "до оплати", "до забезпечення", "до відвантаження"), що описують етапи проходження замовлення.
Ключові переваги підсистеми:
 • Управління ефективністю процесів продажів та угод з клієнтом
 • Воронка продажів
 • Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів
 • Використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процеси управління складними продажами
 • Розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажу, угоди
 • Самообслуговування клієнтів
 • Управління торговими представниками
 • Моніторинг стану процесів продажів
 • Планування використання автотранспорту
 • Ймовірнісна оцінка прогнозу продажів
 • Роздільний облік по партнерах (управлінський облік) і контрагентах (регламентований облік)
 • Автоматичний контроль ліміту заборгованості
 • Інвентаризація взаєморозрахунків
 • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів
 • Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності за станом взаєморозрахунків
Управління взаємовідносинами з клієнтами
В програмі реалізовано управління процесами продажів: регламентація етапів процесу, контроль виконання процесу, аналіз. З цією метою застосовується механізм бізнес-процесів, автоматично відслідковує маршрут процесу і формує задачі виконавцям.
Ключові переваги підсистеми:
 • Управління ефективністю процесів продажів та угод з клієнтом
 • Воронка продажів
 • Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів
 • Використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процеси управління складними продажами
 • Розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажу, угоди
 • Самообслуговування клієнтів
 • Управління торговими представниками
 • Моніторинг стану процесів продажів
 • Планування використання автотранспорту
 • Ймовірнісна оцінка прогнозу продажів
 • Роздільний облік по партнерах (управлінський облік) і контрагентах (регламентований облік)
 • Автоматичний контроль ліміту заборгованості
 • Інвентаризація взаєморозрахунків
 • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів
 • Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності за станом взаєморозрахунків
Управління закупівлями
Підсистема забезпечує менеджерів, відповідальних за постачання, інформацією, яка необхідна для своєчасного прийняття рішень про поповнення запасів ТМЦ, для зниження витрат на закупівлі та чіткої організації взаємодії з постачальниками.
Основні інновації рішення та переваги:
 • Управління закупівельною діяльністю
 • Бізнес-процеси складних закупівель
 • Контроль умов поставок
 • Розширений аналіз і вибір постачальників за цінами і умовами
 • Формування повної вартості придбання ТМЦ
 • Контроль і аналіз забезпечення потреб у номенклатурі
Управління складом і запасами
Для управління складом може застосовуватися схема ордерного складського обліку. Схема ордерного складу може включатися для операцій відвантаження і надходження незалежно. Складські ордера виписуються тільки на підставі документів-розпоряджень, якими можуть виступати замовлення або накладні. Ведеться облік отриманих, але невиконаних розпоряджень; технологія роботи складу може будуватися цілком "від електронних розпоряджень".
Основні інновації рішення і особливості функціональності:
 • Складна ієрархічна структура складів
 • Управління адресним складом
 • Відокремлений облік за замовленнями – резервування потреб
 • Мобільні робочі місця працівників складів
 • Облік багатооборотної тари
 • Управління інвентаризацією товарів
 • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу
 • Розрахунок прогнозованого попиту
 • Товари на складах за термінами придатності
 • Управління доставкою
 • Товарний календар
Основний функціонал
functional

Домовимося
про зустріч?

Наш спеціаліст зв'яжеться з Вами для уточнення часу та формату зустрічі, офлайн чи онлайн.

  Як нас знайти?
  Наша адреса: Україна, Львів, вул. Шолом-Алейхема, 12
  Як з нами зв'язатися?
   1
   /
   1